"Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği" totbid.org.tr

Editörler ve Yayın Kurulu

Editör / Editor
İrfan Esenkaya
Yardımcı Editörler / Associate Editors
Nurzat Elmalı
Ertuğrul Akşahin
Cem Çopuroğlu
Olcay Güler

Yayın ve Hakem Kurulu / Editorial Board
İ. Halit Pınar
İrfan Öztürk
İrfan Esenkaya
Cem Nuri Aktekin
Ahmet Özgür Yıldırım
Ahmet Murat Bülbül
Önder Ersan
Volkan Öztuna
Kahraman Öztürk
Aydın Şimşek
Önder Kalenderer
Nurzat Elmalı
Ertuğrul Akşahin
Cem Çopuroğlu
Olcay Güler

Teknik Kurul / Technical Board
Burak Özturan
Samet Erinç
Tayfun Bacaksız
Serkan Erkuş

"Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği" totbid.org.tr

Yazara Bilgi

 1. TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin yayın organıdır.
 2. Dergi, 2-3 ayda bir yayımlanır (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım) ve 4-6 sayıda bir cilt tamamlanır.
 3. Yazılarda bildirilen görüşler ve sonuçları yazarlara aittir. Dergide yayımlanan makaleler TOTBİD’in resmi görüşünü temsil etmez. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların telif hakları TOTBİD Dergisi’ne aittir.
 4. Derlemelerin TOTBİD’in Çekirdek Eğitim Programı ve Eğitim Konseyinin (TOTEK) belirlediği “100 Temel Seminer Konusu” ile ilintili olması tercih nedenidir.
 5. Yazının hazırlanması
  Bu derginin yazım kuralları Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals-International Committee of Medical Journal Editors (http:// www.icmje.org) ile uyumludur. Yazı standart Word dosyasında, çift satır aralıklı olarak, kenarlarda en az 2.5 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalıdır. Başlık sayfasından itibaren sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazının her bölümü yeni bir sayfadan başlamalı ve şu sırayla olmalıdır; başlık sayfası, özet, metin, teşekkür, kaynaklar, tablo ve başlıkları, şekil altyazıları.
  Başlık sayfaları: İki başlık sayfası hazırlanması gerekmektedir. İlki, a) metnin özlü ve açıklayıcı bir başlığını, b) 35 harfi geçmeyen kısa başlığını, c) tüm yazarların tam isimleri, akademik ve kurumsal ünvanlarını, d) çalışmanın yapıldığı kliniğin veya kurumun adını, e) sorumlu yazarın adresi, telefonu, faks numarası ve e-posta adresini içermelidir.
  Danışmanlara iletilecek olan diğer başlık sayfası sadece metnin özlü ve açıklayıcı başlığını bulundurmalı, yazarlar ve kurumları hakkında bilgi içermemelidir.
  Özet: İkinci sayfa Türkçe ve İngilizce olarak en az 150, en çok 250 sözcükten oluşan özetleri içermelidir. Özet çalışmanın amacını ve içeriğini kapsamalıdır. İngilizce özet başlık içermelidir. Özetlere anahtar sözcükler eklenmelidir.
  Metin: Yazılırken literatür gözden geçirilmeli ve konuyla ilgili önemli makalelerin kapsandığından emin olunmalıdır. Yazarların kişisel deneyimlerini orijinal çizim ve resimlerle aktarmaları önemli ve yol göstericidir.
  Kaynaklar: Metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak gösterilemez. Gerekli olmadıkça 30’dan fazla kaynak gösterilmemelidir. Kaynak kontrolü önem taşımaktadır ve yazarlardan herhangi bir kaynağın tamamının temini istenebilir. Kaynaklar şu şekilde düzenlenmelidir:
  Süreli yayından makale: Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, makalenin adı, derginin Indeks Medicus’a göre kısaltılmış adı veya tam başlığı, yıl, cilt sayısı ve ilk ve son sayfa numaraları. (Ramirez N, Johnston CE, Browne RH. The prevalence of back pain in children who have idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg [Am] 1997;79:364-8.)
  Kitaptan bir bölüm: Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, bölümün adı, editörlerin adı, kitabın adı, basım yeri, basımevi, yıl, bölüme ait ilk ve son sayfa numaraları. (Milford L. Dislocations and ligamentous injuries. In: Crenshaw AH, editor. Campbell’s operative orthopaedics. St. Louis: CV Mosby; 1987. p. 241-57.)
  Kitap: Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, kitabın adı, baskısı, basım yeri, basımevi, yıl. (Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London: S. Paul; 1986.)
 6. Tablolar yazıda geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, her tablonun aynı sayfa üstünde bir başlığı olmalı; tablo içeriğinde derginin sayfa boyutu göz önüne alınmalıdır.
  Resim ve şekiller orijinal olmalı, özenle çizilmeli veya yüksek çözünürlükte fotoğraflanmalıdır.
 7. Yazılar elektronik posta ile totbid@totbid.org.tr adresine iletilmelidir.

"Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği" totbid.org.tr

Yönerge

TOTBİD DERGİSİ YÖNERGESİ
 1. TOTBİD Dergisi, derneğin resmi yayın organıdır.
 2. Derginin sahibi (yazı işleri müdürü) TOTBİD adına TOTBİD Başkanıdır.
 3. TOTBİD Yönetim Kurulu üyeleri, TOTEK Başkanı, dergi editörü, editör yardımcıları ve teknik kurul derginin yayın kurulunu oluştururlar.
 4. Dergi editörü, TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından beş yıl için belirlenir. Bu süre TOTBİD Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yıl uzatılabilir. Eski ve yeni editör 6 ay süreyle işlerin devamlılığı adına birlikte çalışmalıdır.
 5. Sayıları iki ile dört arasında değişen editör yardımcıları, editörün önerisi ve TOTBİD Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir. Editör yardımcılığı süresi en fazla beş yıldır. Editör yardımcıları, her sayı için editör tarafından görevlendirilir. İlgilendikleri sayıda davetli editör ile uyum içinde çalışırlar. Çıkacak sayının tüm yazılarının redaksiyon ve edit işlerinden, ayrıca intihal olup olmadığından sorumludurlar.
 6. TOTBİD Etik Kurul’u tarafından ceza almış kişiler TOTBİD Dergisi editörü ve editör yardımcısı olamaz.
 7. Dergi editörü tarafından 2-4 kişiden oluşan bir teknik kurul oluşturulur. Teknik kurul en fazla beş yıl görev yapılabilir. Teknik kurul, yayınevi tarafından pdf formatı haline dönüştürülmüş ve editör veya editör yardımcısı tarafından kendilerine iletilmiş olan makaleleri okur, redaksiyon ve edit işlemlerini yapar ve editör veya editör yardımcısına gönderir. Editör veya yardımcısı da bunları okuyup inceledikten sonra onaylayarak yayınevine gönderir.
 8. Dergi, TOTBİD Yönetim Kurulu ve editör ekibi tarafından bir değişiklik yapılmadığı takdirde yılda altı sayı olarak yayınlanır.
 9. TOTBİD Dergisi’nin her sayısı için editörün önerisi ve yayın kurulunun onayı ile bir konu belirlenir. Editör, gerek duyması halinde bu konu ile ilgili deneyimli bir davetli editör belirler.
 10. Dergi editörü ya da konuk editör belirlenmiş olan konuyla ilgili alt başlıkları ve bu konulardaki derleme makaleleri yazacak olan deneyimli yazarları saptar. Eğer bu işlemi yapan davetli editör ise listeyi dergi editörüne resmi olarak bildirir.
 11. Ortopedi ve Travmatoloji bölümüyle ilgili yazar olabilmek için TOTBİD asil veya aday üyesi olmak gerekir. Yazarlara davet yazısı dergi editörü tarafından, ilgili sayıda davetli editör var ise dergi editörü ve davetli editörün ortak imzası ile gönderilir. Editörün uygun bulması durumunda yabancı yazarlardan da derleme makale istenebilir.
 12. Bir yazar ya da kurum aynı sayıda en fazla iki derleme makalede yer alabilir ve sadece bir makalede birinci isim olabilir. Dergi Editörü’nün, uygun görmesi durumunda belirlenmiş konu ile ilgili bir olgu sunumu da ilgili sayıda yayınlanabilir.
 13. TOTBİD Etik Kurul’u tarafından ceza verilmiş kişiler ceza tarihinden itibaren iki yıl süre ile TOTBİD Dergisinde yazar olarak yer alamazlar.
 14. Editör ve varsa davetli editör makalelerin redaksiyonunu TOTBİD Dergisi ilkeleri doğrultusunda yapmakla ve denetlemekle yükümlüdür. Yayımcı firma ve dergi editörü de bu uygulamadan aynı şekilde sorumludur.
 15. Derleme makale en fazla üç yazarlı olabilir. Ancak özel durumlarda dergi editörünün onayı ile yazar sayısı artırılabilir.
 16. Makalelerin yazım şekli ve kuralları için TOTBİD Dergisi’nin yazım kuralları geçerlidir.
 17. TOTBİD Dergisi editörü, yazarları ve konuları gerektiğinde değiştirme yetkisine sahiptir.
 18. Sayı baskıya girmeden önce, misafir editör tarafından Ek 3 formu doldurularak, editöre iletilir.
 19. TOTBİD Dergisi internet sayfasında yayınlanmadan önce editör tarafından TOTBİD Yayın Kurulu üyelerinin tümüne e-posta ile gönderilir. Dergi Yayın Kurulu üyeleri tarafından 48 saat içerisinde bir eleştiri ya da öneri gelmez ise onaylanmış sayılır.
 20. TOTBİD Dergisi redaksiyon ve matbaa hizmetlerinin alınması TOTBİD Satın alma yönergesine göre yapılır.
 21. TOTBİD Dergisi’nde editörün ve yayın kurulunun uygun bulduğu reklamlar yayınlanabilir veya dergi ile ilgili farklı sponsorluk anlaşmaları yapılabilir.
 22. TOTBİD Dergisi, TOTBİD resmi internet sitesinden de herkesin girebileceği şekilde yayınlanır.

"Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği" totbid.org.tr

Arşiv

   iletişim

   Adres: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği,
   İkizdere Sok. No:21/12, Bayraktar Mah.
   06670 Gaziosmanpaşa, Ankara, Türkiye
   Tel: +90.312.4361140
   Faks: +90.312.4362716
   E-posta: totbid@totbid.org.tr

   "Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği" totbid.org.tr