TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 4     (Sayfalar: 413-421)

Çocuk ve adolesan hastalarda medial patellofemoral ligaman rekonstrüksiyonunun farklılıkları ve cerrahi teknikleri

Mahir Mahiroğulları 1, Mehmet Halis Çerçi 2

1 Memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.57
Görüntüleme: 328
 - 
İndirme : 272

Akut travmatik patella dislokasyonu (çıkık) tüm travmatik diz lezyonlarının %3`ünü oluşturur ve olguların 2/3`ü 20 yaş altı bireylerdir. Patellanın dislokasyon ile sonuçlanan laterale kaymasına karşı koyma gücünün %50 ila 80`i medial patellofemoral ligaman (MPFL) tarafından sağlanır. Çocuk ve adolesan yaş grubundaki patella dislokasyonları Weeks ve ark. tarafından dört gruba ayrılmıştır ve bu gruplardan en sık travmatik çıkık görülür. Erişkinde MPFL rekonstrüksiyonunda tendon otogrefti femurda orijinal yapışma noktasına sabitlenir. Ancak çocuk ve adolesanda MPFL`nin femoral yapışma yeri femur distal fizisi ile yakın ilişki içindendir. Medial patellofemoral ligaman rekonstrüksiyonunda uygulanan cerrahi teknikler anatomik olan ve olmayan olarak kabaca ikiye ayrılabilir. Anatomik rekonstrüksiyonda cerrahi teknikler arasındaki farklılıklar greftin patellaya sabitlenmesinde kullanılan tekniklerdir. Bununla ilgili yazımızda altı farklı teknikten bahsedilmiştir. Anatomik olmayan teknikler ise adduktör askı ve medial kollateral ligman fiksasyonu olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Biz kendi cerrahilerimizde anatomik olmayan tekniği tercih etmekteyiz. Serbest tendon grefti olarak genellikle grasilis tendonunu tercih etmekle birlikte bu tendonun yeterince kalın olmaması hâlinde semitendinozus tendonunu serbest greft olarak kullanmaktayız. Kullanılan teknik hangisi olursa olsun patellofemoral eklem dengesinin tekrar sağlanması temel hedeftir.

Anahtar Kelimeler : çocuk; adolesan; patella; çıkık; medial patellofemoral ligaman; rekonstrüksiyon