TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 5     (Sayfalar: 521-525)

Ortopedi ve travmatolojide otolog şartlandırılmış serum (ACS) kullanımı

Ahmet Murat Bülbül 1, Ömer Serdar Hakyemez 2

1 Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
2 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.72
Görüntüleme: 798
 - 
İndirme : 794

Osteoartrit ve dejeneratif ortopedik hastalıklar, popülasyon karakteristiğinin değişmesi sonucunda görülme sıklığı artan önemli bir sağlık problemidir. Uzun süredir kullanılmakta olan konservatif tedavi yöntemlerinin çoğu palyatif olarak işe yaramaktadır. Sadece ağrının hafifletilmesinden ziyade hastalığın ilerleyişini yavaşlatacak ve seyrini değiştirecek tedavilere olan gereksinim de zaman içerisinde daha belirgin hâle gelmiştir. Otolog şartlandırılmış serum (autologous conditioned serum, ACS) da işte bu ihtiyaca bir cevap olarak öne sürülmüştür. Hastalıkların temel patofizyolojilerinin daha detaylı incelenmesiyle birlikte osteoartritin de içinde bulunduğu dejeneratif kas iskelet sistemi hastalıklarında interlökin-1`in (IL-1) de önemi anlaşılmıştır. İnterlökin-1`in doğal inhibitörü olan interlökin- 1 reseptör antagonisti (IL-1Ra) monositlerden salgılanan bir moleküldür. Otolog şartlandırılmış serumun hazırlanması için alınan kan, cam bilyelerle muamele edilip, 37ºC sıcaklıkta inkübe edilir. Böylece kandaki monositlerden artmış miktarda IL-1Ra üretimi sağlandığı gibi anti-enflamatuvar sitokinler ve çeşitli büyüme faktörleri de elde edilmektedir. Piyasaya çıktığı tarihten günümüze kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ACS ile ilgili sınırlı sayıda literatür bulunmaktadır. Bu makalede, ACS`nin temel felsefesi, hazırlanışı ve günümüz ortopedi pratiğinde kullanım amaçları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler : otolog şartlandırılmış serum; osteoartrit; interlökin- 1; interlökin-1 reseptör antagonisti