TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 427-444)

Yumuşak doku sarkomlarının radyolojik özellikleri

Begümhan Baysal 1

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.65
Görüntüleme: 357
 - 
İndirme : 874

Yumuşak doku sarkomları mezenkimal orijinli nadir görülen tümörlerdir. Sarkomların saptanması, lokal evreleme, yapılacak tedavinin belirlenmesi, tedavi yanıtı ve nükslerin değerlendirilmesinde görüntüleme yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Hasta yaşı ve klinik muayene bulgularına ek olarak altın standart görüntüleme yöntemi manyetik rezonans görüntüleme (MRG)`dir. Manyetik rezonans görüntülemedeki yüksek yumuşak doku çözünürlüğü sayesinde yumuşak doku sarkomlarında detaylı anatomik lokalizasyon, boyut, yağ, hemoraji, fibröz bileşen gibi sinyal özellikleri ve kötü prognostik faktörlerden olan nörovasküler invazyon, peritümöral ödem varlığı ve peritümöral kontrastlanma saptanabilmektedir. Difüzyon MRG ile tümörün selüleritesi ve kontrastlı dinamik MRG ile tümörün vaskülaritesi, kapiller geçirgenliği ve intertisiyel aralık değerlendirilebilmektedir. Bu veriler, özellikle tümör cerrahisine karar vermede, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde önem kazanmaktadır. Bu derlemede, yumuşak doku sarkomlarının sınıflaması, değerlendirmede kullanılan görüntüleme yöntemleri MRG başta olmak üzere detaylı olarak anlatılacak, lokal evreleme, takip ve tedavi sonrası MRG`de saptanan bulgular güncel gelişmelerle birlikte ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler : yumuşak doku sarkomu; manyetik rezonans görüntüleme; Dünya Sağlık Örgütü sınıflaması