TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 6     (Sayfalar: 539-546)

Basit ve anevrizmal kemik kistleri

Serdar Özbarlas 1

1 Özel Ortopedia Hastanesi, Adana

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.63
Görüntüleme: 165
 - 
İndirme : 157

Basit kemik kisti, içinde seröz bir mayi olan kemikte metafize yerleşen, puberteye kadar büyüyen ve etiyopatogenezi bilinmeyen atrofik, dejeneratif bir kemik lezyonudur. Kemiğin psödotümörleri sınıflaması içinde yer alır. Histiyositik fibroma ve ekzositozdan sonra en sık görülen kemik tümörüdür. En sık 5–15 yaşlar arasında olmak üzere, erkeklerde iki kat daha fazla görülür; en çok proksimal humerus ve daha sonra proksimal femur, sevdiği yerleşim bölgeleridir. Ağrısız bir lezyon olduğu için ancak patolojik kırık veya insidental olarak tanı alır. Tedavide küretaj ve greftleme konvansiyonel yöntemdir. Ancak Scaglietti ve arkadaşları tarafından popülarize edilen steroid enjeksiyonu tekniği[1] başta olmak üzere, otolog kemik iliği enjeksiyonu, multipl drilleme, intramedüller çivileme gibi değişik yöntemler geliştirilmiştir.

Anevrizmal kemik kisti kemiğin psödotümörlerinden olup, ağrı ve şişlikle karakterize ve ekspansil yapıda kemik lezyonudur. Yapısal olarak hemorajik ve hiperplastik natürde olup etiyopatolojisi bilinmemektedir. Kadınlarda biraz daha fazla olmak üzere, 10–20 yaşlar arasında sık görülür. Anevrizmal kemik kisti tüm kemik tümörlerinin %1–2`sini oluşturur.[2] Vücüdun tüm kemiklerinde görülebilmekle birlikte, alt ekstremite uzun kemikleri, vertebra ve üst ekstremite uzun kemikleri sık görüldüğü yerlerdir. Herhangi bir kemikte görülebilir ama en yaygın olarak alt ekstremite uzun kemikleri, omurga ve üst ekstremite uzun kemiklerinde rastlanır. Giant cell, brown tümör, kondroblastom, osteoblastom gibi tümörlerin alanlarında gözlenebildiği gibi, daha önce tespit edilmiş başka bir tümörün hemorajik transformasyonu da olarak da ortaya çıkabilir. Genellikle progresif lezyonlardır ama nadiren yavaş ilerleyen ve tedavi edilmeyip yavaş ossifiye olan olgular görülebilmektedir. Anevrizmal kemik kistinin bu matürasyonu radyoterapi ve selektif arteriyel embolizasyonla sağlanabilmektedir. Tedavide küretaj ve greftlemeye ameliyat sırasında lokal adjuvant olarak fenol, sıvı nitrojen ve kemik çimentosu eklemek gerekir. Rekürrens %10–15 arasında bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler : kemik kistleri; benign tümörler; anevrizmal kemik kistleri