TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 120-132)

Asetabulum kırıklarında radyolojik değerlendirme

Hakan Özdemir 1, T. Kürşat Dabak 1

1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.16
Görüntüleme: 382
 - 
İndirme : 1312

Yüksek enerjili travmalar sonucunda meydana gelen ve genellikle cerrahi olarak tedavi edilen, yüksek mortalite ve morbidite oranlarının eşlik ettiği asetabulum kırıklarının tedavisi üzerinde etkin olan parametreler; yaş, osteoporoz derecesi, kırığın kompleksitesi, eşlik eden yaralanmaların mevcudiyeti ile doğru ve uygun tedavi yaklaşımıdır. Doğru ve uygun tedavi ancak kırığın doğru tiplendirilmesi ile mümkündür. Asetabulum kırıklarının sınıflandırılmasında kullanılan Letournel ve Judet sistemi, kırık hattının direkt grafi ile saptanması esasına dayanır. Asetabulum kırıklarının standart radyolojik incelemesi anteroposteriyor pelvis ve Judet grafileri ile gerçekleştirilir. Judet tarafından tanımlanmış olan iliyak ve obturator oblik grafilerin çekimi aşamasında hastanın kırık ve sağlam tarafa doğru 45° döndürülmesi, röntgen tüpü ile röntgen filmi arasındaki dik açının ise korunması oldukça önemlidir. Bilgisayarlı tomografi, eklem içi parça varlığının saptanması, eklem uyumunun belirlenmesi, fragman rotasyonlarının gösterilmesi ve ek kırıkların saptanmasında direkt grafiden üstündür. Bu üstünlük redüksiyon ve tedavi planlarının oluşturulmasında, hekime önemli bir avantaj sağlar. Tanı amacıyla kullanılan anteroposteriyor ve oblik grafilerle bilgisayarlı tomografiden elde edilecek verilerin bir liste ile kontrol edilmesi, kırıkların tanınmasını ve sınıflandırılmasını kolaylaştıracaktır. Bu aşamada aşağıdaki sekiz soruya verilecek yanıtlar, doğru tanıyı ve dolayısıyla da uygun tedaviyi ve iyi fonksiyonel sonuç elde edilmesini sağlayacaktır.

1. Obturator foramen kırık mıdır?
2. İlioiskial hat kırık mıdır?
3. İliopektineal hat kırık mıdır?
4. İliyak kanat kırık mıdır?
5. Posteriyor duvar kırık mıdır?
6. Kırık hattı asetabulumu ön-arka veya alt-üst şeklinde iki parçaya ayırmış mıdır?
7. Üstünde asetabulumun superiyor eklem yüzünün bulunduğu bir kemik blok veya spur sign var mıdır?
8. Bilgisayarlı tomografide gözlenen kırık hattının uzanımı hangi yöndedir?

Anahtar Kelimeler : Asetabulum; kırık; radyolojik inceleme