TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 3     (Sayfalar: 261-263)

Kalça ağrısının nadir bir nedeni: Pelvik kosta

Emrah Kovalak 1, Onat Üzümcügil 1, Yusuf Öztürkmen 1, Kemal Behzatoğlu 2, Tolga Tüzüner 1

1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.34
Görüntüleme: 504
 - 
İndirme : 352

Pelvik kosta nadir görülen, tesadüfen tanı konan, çoğunlukla asemptomatik olan gelişimsel bir anomalidir. Kemik pelvise komşu yumuşak doku içerisinde gelişir ve kemik yapısı gibi kosta veya falanksa benzer şekilde görülür. En sık ilium, sakrum, koksiks ve karın ön duvarında yer alır. Tipik olarak yalancı eklemleşmeler yapar. Pelvik kostanın etyolojisi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Radyolojik bulgular, ayırıcı tanıda önem arz eder, özellikle travma öyküsü olan hastalarda miyozitis ossifikans ve avülzyon kırıkları ayırıcı tanıda ilk akla gelmesi gereken patolojilerdir. Bu yazıda, sol kalçasında iki yıldır devam eden ağrı ve uzun süreli aktivitelerde fonksiyonel yetersizlik yakınması ile kliniğe başvuran, 28 yaşında erkek bir hasta sunuldu. Hastanın öyküsünden, sol kalça hizasından beş yıl önce bıçaklandığı öğrenildi. Radyolojik incelemeleri takiben kemik yapısına yalancı eklemleşmenin olmadığı pelvik kosta tanısı konuldu. Semptomatik olması nedeni ile bu yapı eksize edildi. Radyolojik olarak konan tanı, histopatolojik inceleme ile doğrulandı. Takiplerde, hastanın kalça ağrısının geçtiği gözlendi. Literatürde pelvik kosta olan sınırlı sayıda olgu tanımlanmıştır. Bunların çoğunluğu asemptomatik olduğundan, eksizyon nadir olarak yapılmış ve dolayısıyla histopatolojik doğrulama yapılamamıştır. Bununla birlikte, bu olguda yalancı eklemleşmenin olmaması da, nadir olan bir olguyu daha da nadir kılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Avülsiyon kırıkları; pelvik dijit; pelvik rib