TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 6     (Sayfalar: 592-598)

Tiroid karsinomlarında kemik metastazlarına yaklaşım ve güncel tedaviler

Barlas Göker 1, Mehmet Ayvaz 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.77
Görüntüleme: 458
 - 
İndirme : 1130

Tiroid kanserine bağlı kemik metastazları, şiddetli ağrıya, spinal kord kompresyonuna ve patolojik kırıklara yol açabilen, kötü prognoz ile ilişkilendirilmiş lezyonlardır. Aksiyel iskelet başta olmak üzere pek çok bölgede sıklıkla osteolitik karakterde görülebilen bu tümörlerin görüntülemelerinde, son yıllarda tüm vücut bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans yöntemleri öne çıkmıştır. Bisfosfonatlar ve denosumab gibi antirezorptif ilaçların iskelet ilişkili olayları azalttığı düşünülmektedir. Hastaların sadece üçte ikisi radyoaktif iyot ablasyonu tedavisine duyarlıdır ve %46`sı bu tedaviye tam yanıt vermektedir. Sorafenibin metastatik tiroid kanserlerinin tedavilerine onay alması ile birlikte, tirozin kinaz inhibitörleri de kemik lezyonlarının tedavisinde ön plana çıkmıştır. Cerrahi tedavide vertebroplasti ve sementoplasti gibi perkütan yöntemler yer alır. Spinal lezyonlarda cerrahi dekompresyon için uygun hastaların seçiminde NOMS Framework (nörolojik, onkolojik, mekanik, sistemik) kılavuzundan yararlanılabilir. Hipervasküler özellikte tümörler olmaları nedeniyle, cerrahi öncesi anjiyoembolizasyon önerilmektedir. Başka bölgede metastazı olmayan hastaların kemik lezyonları primer malign kemik tümörü gibi varsayılarak tedavi edildiğinde, sağkalımın ve fonksiyonel sonuç skorlarının arttığına dair veriler ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler : tiroid karsinomu; sorafenib; anjiyoembolizasyon; endoprotez