TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2019, Cilt 18, Sayı, 6     (Sayfalar: 622-626)

Bisfosfonatlar

Mehmet Ali Deveci 1, Serdar Özbarlas 2

1 Koç Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2019.81
Görüntüleme: 403
 - 
İndirme : 527

Kemik metastazları, öncelikle meme, akciğer, prostat ve renal karsinomlar olmak üzere, tüm solid organ tümörlerinde karşımıza çıkar. Ağrı ve patolojik kırık nedeniyle yaşam kalitesinde ciddi bozulmaya neden olan kemik metastazlarının tedavisindeki amaç; başta oluşmasının ve ilerlemesinin engellenmesi olmak üzere, ağrının azaltılması ve hareket yeteneğinin korunmasıdır. Bisfosfonatların, osteoklastları inhibe ederek osteoklast ilişkili kemik emilimini durdurmalarının yanı sıra belirgin anti-tümör aktiviteleri ve tümör hücrelerinde apoptozisi tetiklemeleri, hücre adhezyonu ve invazyonunu engellemeleri, büyüme faktörü ve sitokin salınımını inhibe etmeleri ile anjiyogenezi baskılamaları, immünmodülatör etkileri ile iskelet sistemi metastazlarını engellediği ve iskelet ilişkili olay sıklığını azalttığı gösterilmiştir. Yayımlanan tedavi kılavuzlarında, kemik metastazlarının tedavisi ve korunmasında, başta zoledronik asit olmak üzere özellikle ikinci ve üçüncü kuşak bisfosfonatların kullanılması önerilmektedir. Lokal olarak bisfosfonatların lipozomlar, nanopartiküller içinde veya sistemik olarak kemoterapötik ilaçlar ile makromoleküllerle konjugatlar olarak kullanılması, etkilerinin daha iyi ortaya çıkmasını ve yan etkilerinin azaltılmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler : bisfosfonatlar; kemik metastazı; tümör karşıtı etkiler