TOTBİD Dergisi

Yönergeler

TOTBİD DERGİSİ YÖNERGESİ

 1. TOTBİD Dergisi, derneğin resmi yayın organıdır. Sayı konusuyla ilgili Türkçe derleme ve/veya araştırma makalelerini kabul eder.
 2. Derginin sahibi (yazı işleri müdürü) TOTBİD adına TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanıdır.
 3. Dergi editörü, editör yardımcıları ve teknik kurul ile editörün makale değerlendirmek üzere belirleyeceği farklı alanlardaki ortopedi ve travmatoloji uzmanları derginin yayın kurulunu oluştururlar.
 4. Dergi editörü, TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından dört yıl için belirlenir. Bu süre TOTBİD Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yıl uzatılabilir. Eski ve yeni editör 6 ay süreyle işlerin devamlılığı adına birlikte çalışmalıdır.
 5. Sayıları dört ile altı arasında değişen editör yardımcıları, editörün önerisi ve TOTBİD Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir. Editör yardımcılığı süresi en fazla dört yıldır. Editör yardımcıları, her sayı için editör tarafından görevlendirilir. İlgilendikleri sayıda davetli editör ile uyum içinde çalışırlar. Çıkacak sayının tüm makalelerinin bilimsel ve teknik açıdan yayına uygunluğundan, redaksiyon ve edit işlerinden, ayrıca intihal olup olmadığından sorumludurlar.
 6. TOTBİD Etik Kurul’u tarafından ceza almış kişiler TOTBİD Dergisi editörü, editör yardımcısı, teknik kurul üyesi veya hakem olamazlar.
 7. Dergi editörü tarafından 4-6 (dört ile altı) kişiden oluşan bir teknik kurul oluşturulur. Teknik kurul en fazla dört yıl görev yapılabilir. Teknik kurul, yayınevi tarafından pdf formatı haline dönüştürülmüş ve editör veya editör yardımcısı tarafından kendilerine iletilmiş olan makaleleri okur, yayına uygunluk kriterlerini değerlendirir, redaksiyon ve edit işlemlerini yapar ve editör veya editör yardımcısına gönderir. Editör yardımcısı da bunları okuyup inceledikten sonra bilimsel ve teknik açıdan yayın kriterlerine uygun iseler onaylayarak editöre gönderirler. Editör de son değerlendirmeyi yaparak makale bilimsel ve teknik olarak yayın kriterlerine uygun ise yayınevine gönderir.
 8. Dergi, TOTBİD Yönetim Kurulu ve editör ekibi tarafından bir değişiklik yapılmadığı takdirde yılda altı sayı olarak yayınlanır.
 9. TOTBİD Dergisi’nin her sayısı için editörün önerisi ve yayın kurulunun onayı ile bir konu belirlenir. Editör, gerek duyması halinde bu konu ile ilgili deneyimli bir davetli editör belirler.
 10. Dergi editörü ya da konuk editör belirlenmiş olan konuyla ilgili alt başlıkları ve bu konulardaki derleme makaleleri yazacak olan deneyimli yazarları saptar. Eğer bu işlemi yapan davetli editör ise listeyi dergi editörüne resmi olarak bildirir.
 11. Ortopedi ve Travmatoloji bölümüyle ilgili yazar olabilmek için TOTBİD asil veya aday üyesi olmak gerekir. Yazarlara davet yazısı dergi editörü tarafından, ilgili sayıda davetli editör var ise dergi editörü ve davetli editörün ortak imzası ile gönderilir. Editörün uygun bulması durumunda yabancı yazarlardan da derleme veya araştırma makalesi istenebilir. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongrelerinde yapılan sözlü bildirilerden dergi sayı konusuyla uyumlu / ilgili olanlar, editörün davetli editöre önerisi ile tam metin halinde yayımlanmak üzere ilgili yazardan istenebilir.
 12. Bir yazar ya da kurum aynı sayıda en fazla iki derleme makalede yer alabilir ve sadece bir makalede birinci isim olabilir. Dergi Editörü’nün, uygun görmesi durumunda belirlenmiş konu ile ilgili bir olgu sunumu da ilgili sayıda yayınlanabilir.
 13. TOTBİD Etik Kurul’u tarafından ceza verilmiş kişiler ceza tarihinden itibaren iki yıl süre ile TOTBİD Dergisinde yazar olarak yer alamazlar.
 14. Editör ve varsa davetli editör makalelerin bilimsel olarak yeterliliğini, redaksiyonunu TOTBİD Dergisi ilkeleri doğrultusunda yapmakla ve denetlemekle yükümlüdür. Yayımcı firma ve dergi editörü de bu uygulamadan aynı şekilde sorumludur.
 15. Derleme veya araştırma konulu makale en fazla üç yazarlı olabilir. Ancak özel durumlarda dergi editörünün onayı ile yazar sayısı artırılabilir.
 16. Makalelerin yazım şekli ve kuralları için TOTBİD Dergisi’nin yazım kuralları geçerlidir.
 17. TOTBİD Dergisi editörü, yazarları ve konuları gerektiğinde değiştirme yetkisine sahiptir.
 18. Sayı baskıya girmeden önce, misafir editör tarafından Ek 3 formu doldurularak, editöre iletilir.
 19. TOTBİD Dergisi internet sayfasında yayınlanmadan önce editör tarafından TOTBİD Yayın Kurulu üyelerinin tümüne e-posta ile gönderilir. Dergi Yayın Kurulu üyeleri tarafından 48 saat içerisinde bir eleştiri ya da öneri gelmez ise onaylanmış sayılır.
 20. TOTBİD Dergisi redaksiyon ve matbaa hizmetlerinin alınması TOTBİD Satın Alma Yönergesine göre yapılır.
 21. TOTBİD Dergisi’nde editörün ve yayın kurulunun uygun bulduğu reklamlar yayınlanabilir veya dergi ile ilgili farklı sponsorluk anlaşmaları yapılabilir.
 22. TOTBİD Dergisi, TOTBİD resmi internet sitesinden de herkesin girebileceği şekilde yayınlanır.