TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 497-501)

Yumuşak doku sarkomlarında sistemik tedavi

Leyla Özer 1, Özde Melisa Celayir 1, Mustafa Sungur 2

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Atakent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.74
Görüntüleme: 290
 - 
İndirme : 354

Yumuşak doku sarkomları (YDS) mezenkimal orijinli nadir görülen heterojen bir tümör grubudur. Histopatolojik olarak 100`den fazla alt tipi bulunmaktadır. En sık görülen alt türleri sırasıyla liposarkom, leiomyosarkom ve diferansiye olmayan pleomorfik sarkomdur. İmmünohistokimyasal (İHK) çalışmalar ve moleküler incelemeler histolojik alt tipin yanı sıra uygun hedefe yönelik tedaviler için de yol göstericidir. Lokalize hastalığın temel tedavisi rezeksiyondur. Histolojik alt tür, tümör çapı, grad, yerleşim yeri, derinliği ve cerrahi sınır gibi faktörler lokal nüks ve uzak metastazı belirleyen parametreler arasındadır. Neoadjuvan kemoterapiler (NAKT), R0 rezeksiyon ihtimalini arttırabilir, tek başına veya radyoterapiyle beraber verilebilir. Adjuvan kemoterapinin (KT) sağkalım katkısına dair veriler çelişkilidir. Sınırlı metastatik hastalıkta sistemik tedavi sonrası primer ve metastatik tümörün rezeksiyonu hedeflenebilir. İleri evrede kemoterapilerin yanı sıra hedefe yönelik tedaviler umut vadetmektedir.

Anahtar Kelimeler : yumuşak doku sarkomları; sistemik tedavi; hedefli tedavi