TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 4     (Sayfalar: 265-268)

Patellofemoral eklem anatomisi

Tülin Şen 1, Ali Fırat Esmer 1, İbrahim Tekdemir 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.35
Görüntüleme: 633
 - 
İndirme : 2023

Vücudun en büyük sesamoid kemiği olan patella, kuadriseps femoris kasının kirişi içinde bulunur. Diz eklemini dış etkilerden korur ve patellar tendonun moment kolunu artırır. Eklem yüzleri patellanın altta yatan yüzeyinin proksimal üçte ikisinde yer alır. Patellar tendonun yapıştığı apeks ise, patellanın ekstraartiküler kısmıdır. Femurun distalinde bulunan femur kondilleri üzerinde patellanın eklem yüzleri bulunur. Troklear oluk, femurun distalinde iki eklem yüzünü birbirinden ayırır ve arkada interkondiler oluk ile devam eder. Patelladaki eklem yüzlerinin hepsi birden, hiçbir zaman aynı anda femur ile temas etmez. Diz fleksiyondayken, patellanın proksimalindeki eklem yüzleri ekstansiyonda iken ise, patellanın yalnızca apeksinin proksimali temas eder. Dizin fleksiyonu süresince patella vertikal olarak kendi boyunun iki katı kadar (yaklaşık 8 cm) aşağı hareket eder. Patella 135 derecelik tam fleksiyonda, interkondiler oluğun önündedir ve lateral eklem yüzü ile en medialdeki artık eklem yüzü femur ile temas eder. Hem vücut ağırlığı, hem de kuadriseps femoris kasının kasılması, patellofemoral eklem üzerinde bası yaratır. Patellofemoral eklemde yüksek tepki kuvvetleri, diz fleksiyonunun fazla olduğu merdiven çıkma ve inme gibi etkinliklerde ortaya çıkar.

Anahtar Kelimeler : Patella alta; patella infera; patella; patellofemoral eklem; troklea